3.1. Az Elnökség feladata, hatásköre

 • az Országos Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása,
 • az Alapszabály módosításának előkészítése,
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elkészíttetése és elfogadása
 • az Alapszabály és az SzMSz alkalmazására vonatkozó állásfoglalások és irányelvek kiadása,
 • az Ügyvezetőség beszámoltatása, ellenorzése,
 • területi szervezetek létrehozása, megszüntetése illetve a területek körzetének módosítása,
 • az országos lelki vezető felkérése
 • területi tisztségviselok jelölése,
 • helyi szervezetek létrehozása és megszüntetése,
 • tisztségviselok felmentésének kezdeményezése,
 • az Országos Küldöttgyulés elokészíttetése, megszerveztetése és levezettetése,
 • a költségvetés irányelveinek elfogadása,
 • döntés az Ügyvezetőség hatáskörét meghaladó beruházások ügyében,
 • az Ügyvezetőség hatáskörét meghaladó egyéb kötelezettség-vállalás engedélyezése,
 • alapítványok, ill. önállóan gazdálkodó intézmények létrehozásának engedélyezése,
 • a szakszolgálatok tevékenységének meghatározása,
 • a tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos fellebbezések elbírálása,
 • kizárt tag ismételt felvételi kérelmének elbírálása a kizárás okának megszűnte után
 • a területi küldöttgyulések és helyi közgyulések döntéseinek megsemmisítése, amennyiben azok az Alapszabályba vagy az SzMSz-be ütköznek,
 • rendkívüli területi küldöttgyulések és helyi közgyulések összehívása,
 • az MMSz belföldi és külföldi képviselete a legfelsobb szinteken,
 • kormányszint megállapodások létrehozása,
 • nemzetközi kapcsolatok országos szintu elvi irányítása, jóváhagyása és ellenőrzése,
 • országhatáron kívüli segélyezési célok meghatározása,
 • döntés országos szervezettel rendelkezo pártoló tag felvételérol, a tiszteletbeli tagsági cím odaítéléséről.


3.2. Az Elnökség Működése


3.2.1. Az üléseket szükség szerint - de évente legalább egyszer -, vagy az elnökségi tagok legalább egyharmadának írásbeli kérésére, a napirend közlésével az elnök, vagy az alelnök hívja össze és az alelnök vezeti le. Az ülés összehívásának határideje 4 hét, ez azonban fontos okból megfeleloen lerövidítheto.3.2.2. Az elnökségi ülések résztvevoi szavazati joggal:


 • az Elnökség tagjai, tanácskozási joggal:
 • az ügyvezető alelnök,
 • az irodavezető,
 • a fokönyvelő,
 • a Felügyelő Szerv képviseloje
 • a meghívottak

3.2.3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagoknak 50 %-a plusz egy fő jelen van.3.2.4. Határozatukat egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az írásban leadott szavazatok is figyelembe vehetők. Szavazategyenloség esetén az elnök szavazata dönt.3.2.5. Az elnökségi ülésekrol jegyzőkönyvet kell készíteni, azt az ülés két résztvevoje hitelesíti. A jegyzőkönyvet 15 napon belül az Elnökség tagjai és az irattár kapják. A döntésekrol az "Elnökségi határozatok könyvé"-ben külön nyilvántartást kell vezetni.
3.3. Az Elnökség tagjai

 • a tiszteletbeli elnök, amennyiben személyre szólóan a tagság ilyet választ,
 • az MMSz elnöke,
 • az MMSz alelnöke,
 • a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének megbízottai, amennyiben ilyeneket kineveznek,
 • az országos lelki vezető,
 • az országos ifjúsági vezető,
 • a budapesti vezető és a területi vezetők,
 • a szakszolgálatok országos vezetői.


3.4. Az Elnök

Az MMSz elnökét az Országos Küldöttgyűlés választja 4 éves időtartamra, titkos szavazással, az Alapszabály értelmében. Az elnök az Elnökség tagja és irányítója, valamint tagja az Ügyvezetőségnek.


3.4.1. Az Elnök feladata, hatásköre


 • a szervezetet egy személyben képviseli,
 • képviseli a szervezetet és kapcsolatot tart az országos, állami és társadalmi szervezetek legmagasabb szintjeivel,
 • képviseli a szervezetet és kapcsolatot tart a külföldi testvérszervezetek és más külföldi állami és társadalmi szervezetek legmagasabb szintjeivel,
 • irányítja a szervezet sajtó- és propaganda-tevékenységét,
 • elokészítteti és összehívja az Elnökség üléseit és az Országos Küldöttgyulést,
 • elnököl az Elnökség ülésein és az Országos Küldöttgyulésen,
 • irányítja az Elnökség tagjainak tevékenységét,
 • az Elnökséget és az Ügyvezetőséget folyamatosan tájékoztatja a szervezet egészét érinto kérdésekrol,
 • biztosítja az Elnökség és az Ügyvezetőség munkájának összhangját,
 • elkészítteti a szervezet számviteli politikáját és számlarendjét,
 • koordinálja a szervezet belso ellenorzését,
 • területi központ részére 5 millió forint feletti adományok elfogadását és kötelezettség vállalását engedélyezi,
 • irányítja az MMSz nemzetközi kapcsolatait
 • megbízást ad helyi csoportok létrehozására a területi vezetőség által javasolt személyeknek,
 • a választott és felkért tisztségviselok megbízó levelét kiadja,
 • az MMSz alkalmazottainak általános munkáltatója,
 • rendkívüli esetben jogosult tisztségviselok ideiglenes kinevezésére és felfüggesztésére a megerosíto fórum egyideju összehívása mellett.


3.5. Az alelnök

Az alelnököt az Országos Küldöttgyulés választja 4 éves idotartamra, titkos szavazással. Az alelnök tagja az Elnökségnek és az Ügyvezetőségnek.


3.5.1. Az alelnök feladata, hatásköre


 • Az alelnök az elnököt, annak tartós távolléte és akadályoztatása esetén teljes hatáskörében helyettesíti.
 • az elnököt helyettesíto hatáskörében elso helyen ír alá az ügyvezető alelnökkel, illetve a fokönyvelovel,
 • vezeti az Országos Küldöttgyulést, az elnökségi és ügyvezetőségi üléseket,
 • felügyeli az országos szakszolgálatokat,
 • felügyeli az országos és területi szintu együttMűködések végrehajtását,


3.6. Az országos lelki vezető


3.6.1. Az országos lelki vezetőt az Elnökség kéri fel, az Országos Küldöttgyulés erosíti meg. Tagja az Elnökségnek, és elnöke az Etikai Bizottságnak.3.6.2. Az országos lelki vezető feladata


 • a lelki, vallási tevékenység elvi irányítása,
 • gondoskodik arról, hogy a szervezetben a keresztény szellemiség a gyakorlati munka igényeivel folyamatosan összhangban legyen,
 • kapcsolatot tart a keresztény egyházak vezetőivel és összehangolja szervezetünk tevékenységét más keresztény szervezetek tevékenységével,
 • szervezteti és irányítja a belföldi és külföldi zarándoklatokat,
 • segíti az Elnökség és az Ügyvezetőség munkáját személyi kérdésekben.


3.7. Az országos ifjúsági vezető


3.7.1. Az országos ifjúsági vezetőt az Országos Küldöttgyulés választja 4 éves idotartamra, titkos szavazással. Tagja az Elnökségnek.3.7.2. Az országos ifjúsági vezető feladatai


 • szervezi és irányítja az országos ifjúsági munkát - a területi ifjúsági vezetők tevékenységét rendszeresen figyelemmel kíséri, koordinálja, segíti és számonkéri,
 • végrehajtja/végrehajtatja az Országos Küldöttgyulés, az Elnökség, az Ügyvezetőség által hozott, az ifjúsági munkát érinto döntéseket
 • figyelemmel kíséri a kormányzati és társadalmi szervek ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, ennek alapján az MMSz vezetősége felé az ifjúsági munkával kapcsolatosan javaslatokat tesz/tehet
 • közremuködik az ifjúság megszólításában, az MMSz tevékenységének ismertetésében, az utánpótlás biztosításában
 • Az országos és a területi központok vezetésével egyeztetetten elomozdítja az ifjúság bekapcsolását a rendszeres máltai munka végzésébe. Segíti az MMSz karitatív munkáját és akcióit
 • gondoskodik arról, hogy az ifjúság az MMSz tagságában és tevékenységének jellege szerint megfelelo súlyt kapjon
 • kapcsolatot tart és együttmuködik az Elnökség és az Ügyvezetőség tagjaival, a területi titkárokkal és a területi központok ifjúsági vezetőivel
 • az Elnökséggel egyeztetetten országos ifjúsági programokat szervez; az ezekhez szükséges források eloteremtésérol gondoskodik - adományok gyujtése, pályázatok benyújtása
 • tevékenységérol beszámol az országos vezetésnek, tájékoztatást ad a tervezett és megvalósított programokról, rendezvényekrol
 • az MMSz éves ifjúsági munkájáról beszámolót készít
 • a területi ifjúsági vezetők számára továbbképzéseket szervez Az ifjúsági munkával kapcsolatos pályázati lehetoségeket figyeli, feltárja, pályázatok összeállítását és benyújtását az MMSz-re vonatkozó külso és belso szabályok szem elott tartásával végzi.